O NasWarsztat terapii Zajęciowej w Dębnie finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnch rozpoczął swoją działalność 02 kwietnia 2002 roku. Placówka prowadzi działalnoąść rehabilitacyjną w systemie opieki dziennej od 7:00 do 15:00 dla trzydziestu osób z terenu Miasta i Gminy Dębno, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej przez Powiatowy Zespół d.s. Orzecznictwa o Niepełnosprawności. Działalność placówki oparta jest głównie o terapię zajęciową czyli oddziaływanie terapeutyczne za pomocą zajęcia i pracy dostosowane do możliwości i zainteresowań każdego z uczestników.

WTZ przeznaczony jest dla uosób niepełnosprawnych, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, a które zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w warsztacie. Celem jest zwiekszenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do pracy fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości oraz opanowywanie przez uczestników czynności przysposabiających do pracy zawodowej.

 
 
Zajęcia odbywają w grupach pięcioosobowych w pracownich:
 
- stolarskiej
- plastycznej
- komputerowo - muzycznej
- wikliniarskiej
- kulinarnej
 
                  
 
Dobór pracowni uzależniony jest od rodzaju  niepełnosprawnośąci i zainteresowań uczestnikow. Zajęcia prowadzone w warsztacie zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każxdego uczestnika niezbędnych do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie prowadzi także zajęcia dodatkowe z zakresu kultury, turystyki, sportu i wypoczynku oraz realizacji indywidualnych zainteresowań i zamiłowań uczestników.