Deklaracja dostępności cyfrowej

Stan dostępności cyfrowejhttp://debnowtz.pl/1_10_deklaracja-dostepnosci-cyfrowej.html

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.29. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej Dębnie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-07
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub JPG nie są dostępne cyfrowo w całości.

Wyłączenia:
Większa część dokumentów i treści do dnia aktualizacji, tj. 07.03.2019 r. została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (95) 760 91 80 w godzinach 08:00-14:00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie, ul. Chojeńska 6a, 74-400 Dębno lub pocztą elektroniczną na adres: wtz.debno@wp.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację
mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna
Wejście do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie znajduje się na parterze budynku, z poziomu dziedzińca przy ul. Chojeńskiej 6a, swobodny wjazd na teren WTZ i budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.